0

Regulamin

Postanowienia ogólne

Przedmiotowy regulamin określa zasady świadczenia przez firmę W Dobrym Stylu z siedzibą w Gietrzwałdzie, ul. Spacerowa 8 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej gminy Gietrzwałd pod numerem 939, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 7393345388, na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń oraz aukcji w serwisie www.SellBrick.com.

Art. 1. Użyte terminy oraz definicje

Właściciel Serwisu - firma W Dobrym Stylu z siedzibą w Gietrzwałdzie, ul. Spacerowa 8 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej gminy Gietrzwałd pod numerem 939, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 7393345388.

SellBrick - serwis internetowy prowadzony w języku polskim umożliwiający prowadzenie Aukcji w trybie on-line, a także zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących wyłącznie towarów marki LEGO® oraz związanych z marką LEGO®, którego właścicielem, jak i zawartych w nim treści, jest firma W Dobrym Stylu.

Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji lub Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem.

Aukcja - proces polegający na wystawieniu Towaru na sprzedaż. Zwycięzcą Aukcji jest osoba, która zaproponuje cenę, którą sprzedawca zaakceptuje. W przypadku Aukcji "Kup teraz", Aukcja kończy się, gdy Kupujący potwierdzi chęć zakupu określonej ilości Towaru.

Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, poszukiwania, bezpłatnego oddania danego towaru, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto; Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Użytkownikiem jest kupujący, sprzedający, a także oferent i oblat.

Sprzedający - Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach SellBrick niezależnie od rodzaju Transakcji.

Licytant - Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji w trakcie Transakcji licytacyjnej.

Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia Towaru lub kupujący Towary w ramach SellBrick niezależnie od rodzaju Transakcji.

Transakcje - procedury zawierania umów sprzedaży Towarów określone w Art. 3. Regulaminu: "Rodzaje Transakcji"..

Konto - prowadzone jest dla użytkownika przez Właściciela Serwisu pod unikalną nazwą (login). Konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane osobowe i kontaktowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu SellBrick.

Opinia - pisemna forma opisu przebiegu Procesu Poaukcyjnego, a w szczególności przesyłki i zgodności dostarczonego Towaru z opisem aukcyjnym.

Proces Poaukcyjny - są to głównie czynności, jakie wykonują obie strony (Kupujący i Sprzedający; oferent i oblat) po zakończeniu Aukcji. Polega on na wysłaniu Towaru (Sprzedający; Oferent), a także w przypadku sprzedaży wywiązaniu się z określonej formy zapłaty (Kupujący).

Opis Aukcji - zawiera opis sprzedawanego Towaru, zasady wysyłki i formy zapłaty.

Opis Ogłoszenia - zawiera opis przedmiotu oferowanego do: sprzedaży, zamiany, bezpłatnego oddania lub poszukiwanego przez Użytkownika.

Rejestracja - procedura zakładania Konta.

Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu SellBrick.

Art. 2. Warunki uczestnictwa w SellBrick

2.1. Rejestrować się w serwisie SellBrick mogą wyłącznie:

 • osoby fizyczne, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoby prawne, a także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.2. Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz nazwy użytkownika (loginu pod którym osoba rejestrująca się  zamierza występować w serwisie SellBrick). Wszystkie dane podlegają weryfikacji przez pracownika serwisu SellBrick.

W przypadku rejestracji w formie konta oznaczonego jako "osoba prywatna" należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • dokładny adres zamieszkania (korespondencyjny),
 • numer telefonu,
 • e-mail,
 • nazwę użytkownika - login

W przypadku rejestracji w formie konta oznaczonego jako "Firma", należy w pierwszej kolejności wybrać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie podać:

 • dokładną nazwę firmy,
 • imię i nazwisko przedstawiciela firmy, który został umocowany do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika,
 • numer NIP oraz Regon,
 • dokładny adres siedziby firmy,
 • numer telefonu,
 • e-mail,
 • nazwę użytkownika - login

Konto Firma podlega wyróżnieniu specjalną ikoną, widoczną dla wszystkich odwiedzających serwis SellBrick.

2.3. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik otrzymuje na podany przez niego adres e-mail wiadomość, która zawiera link aktywujący konto, a także inne wymagane prawem informacje. Po otrzymaniu w/w wiadomości należy kliknąć w link w celu aktywacji konta w którego rezultacie dochodzi do zawarcia między Użytkownikiem a SellBrick umowy której przedmiotem są usługi świadczone przez Właściciela Serwisu w ramach serwisu SellBrick. Jeżeli Użytkownik nie potwierdzi chęci zawarcia w/w umowy w ciągu 30 dni, jego Konto oraz przesłane w formularzu rejestracyjnym dane zostają całkowicie usunięte.

2.4. Użytkownik może odstąpić bez podania przyczyny od umowy określonej w art. 2.3 w terminie 14 dni od jej zawarcia. Warunki odstąpienia Użytkownika od umowy (w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy) zawarte są w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy jeżeli wykonał jakąkolwiek czynność w ramach serwisu SellBrick, w szczególności gdy złożył ofertę w trakcie licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz bądź wystawił Towar na sprzedaż.

2.5. Użytkownik jest zobligowany do podania prawdziwych danych. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawidłowe konto Użytkownika zostanie zablokowane bezterminowo.

2.6. Dokonując rejestracji w serwisie SellBrick, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

2.7. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia Aukcji, a w szczególności na przekazanie danych po zakończeniu Aukcji osobom/podmiotom będącym stroną transakcji.

2.8. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na otrzymywanie na adres e-mail podany przy rejestracji materiałów reklamowych. Powyższe dotyczy także wszystkich już zarejestrowanych Użytkowników serwisu.

2.9. Następstwem potwierdzenia Rejestracji jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, której przedmiot stanowią usługi świadczone przez Właściciela Serwisu w ramach SellBrick, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Zawarcie umowy z Użytkownikiem, który nabywa Towary  na zasadach opisanych w art. 2.14. następuje w chwili pozytywnej weryfikacji jego adresu e-mail.

2.10. Konto Użytkownika zawiera wszelkie dane podane przez niego w toku procesu Rejestracji. Jeżeli dane ulegną zmianie Użytkownik jest zobligowany do niezwłocznego zaktualizowania danych poprzez skorzystanie formularza dostępnego na stronie SellBrick -> Moje konto -> Ustawienia konta. Zabronione jest usuwanie danych, o których mowa w art. 2.2., w trakcie korzystania z usług SellBrick, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po pełnym zakończeniu procesu Rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany podanej nazwy Konta (loginu). Jeden Użytkownik może mieć w Serwisie więcej niż jedno, jednakże do każdego Konta należy podać inny adres e-mail.

2.11. Użytkownik, który posiada w serwisie więcej niż jedno Konto, nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

 • używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji,
 • czestniczenie w licytacji w ramach jednej Transakcji przy użyciu więcej niż jednego Konta,
 • składanie ofert we własnych Transakcjach, Transakcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Transakcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami.

2.12. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników, a także udostępniać swojego Konta innym osobom, z zastrzeżeniem udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik, który udostępnił  swoje Konto na w/w zasadach ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach SellBrick. Użytkownik powinien chronić dane umożliwiające logowanie w Serwisie, a w szczególności zachować w tajemnicy hasło do Konta.

2.13. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że:

 • Konta Firma mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części,
 • za zgodą serwisu Sellbrick Konto może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi.

2.14. W przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, Właściciel Serwisu może czasowo zablokować Konto albo dostęp to niektórych usług świadczonych przez SellBrick. Właściciel Serwisu może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po zmianie hasła Użytkownik bezzwłocznie odzyska dostęp do Konta.

2.15. Niedozwolone jest korzystanie z Konta w celu wyrządzenia szkody innym Użytkownikom serwisu SellBrick.

Transakcje

Art. 3. Rodzaje transakcji

3.1. Właściciel Serwisu, jako operator SellBrick, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie. W/w celu Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Właściciel Serwisu nie jest stroną transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru. Kupujący jest zobligowany do zapoznania się z warunkami, na jakich Sprzedający jest gotów dany Towar sprzedać.

3.2. W ramach serwisu SellBrick występują dwa rodzaje aukcji:

 • aukcje jawne - dostęp do zawierania transakcji nie jest w żaden sposób ograniczony,
 • ogłoszenia - służą celom informacyjnym i ogłoszeniowym.

3.3. W ramach SellBrick można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:

 • Transakcja licytacyjna - jest to transakcja, w której ramach Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja); Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa,
 • Transakcja licytacyjna dodatkowo z opcją Kup Teraz - jest to transakcja w ramach której odbywa się licytacja, w której Kupujący poprzez wybranie opcji Kup Teraz ma możliwość nabycia w trybie natychmiastowym wystawionego Towaru za stałą, z góry określoną przez Sprzedającego cenę; Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty; Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa. W przypadku ustalenia przez Sprzedającego ceny minimalnej na zasadach określonych w art. 3.4. Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej cenie minimalnej ustalonej przez Sprzedającego,
 • Transakcja wyłącznie z opcją Kup Teraz - jest to transakcja w ramach której Sprzedający wystawia dany Towar oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie; Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa.

3.4. Celem transakcji jednoprzedmiotowej jest zawarcie jednej umowy sprzedaży, natomiast celem transakcji wieloprzedmiotowej jest zawarcie większej liczby umów w zależności od ilości nabywanych Towarów.

3.5. Sprzedający ma prawo ustalenia w Transakcjach licytacyjnych ceny minimalnej stanowiącej najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawiony Towar. Cena minimalna jest tajna dla innych Użytkowników do chwili zaoferowania przez Licytanta ceny równej albo wyższej niż cena minimalna. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji.

3.6. Z uwzględnieniem treści art. 3.5 proponowane przez Użytkowników ceny oraz inne warunki Transakcji są jawne, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających SellBrick.

Art. 4. Towary zakazane

4.1. Sprzedający nie mogą wystawiać w ramach Serwisu Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), a także Towarów których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

4.2. Niezależnie od postanowień art. 4.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów innych niż klocki Lego®, oraz produktów związanych z marką Lego®.

4.3. Przedmioty, o których mowa w art. 4.1. i 4.2. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

Art. 5. Rozpoczęcie transakcji

5.1. W celu wystawienia Towaru w Transakcji, Sprzedający dokonuje jego opisu. Aby stworzyć opis Sprzedający powinien skorzystać z formularza sprzedaży, który jest dostępny na stosownej stronie SellBrick. Opis Transakcji określa ogół warunków umowy zawartej między Użytkownikami.

5.2. Sprzedający w trakcie wystawiania Towaru w Transakcji określa termin, od którego jest związany treścią opisu Transakcji oraz od której zleca jej publikację. W przypadku, gdy data ta nie została wskazana przyjmuje się, że związanie treścią opisu transakcji i publikacja nastąpią niezwłocznie. Wystawiając Transakcję Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w serwisie SellBrick.

5.3. Wystawienie Towaru jest równoznaczne  z oświadczeniem Sprzedającego, potwierdzającym że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że Sprzedający jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, stanowiącej rezultat Transakcji.

5.4. Opisu Towaru należy dokonywać w sposób rzetelny oraz kompletny. Opis Towaru nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru (takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent), a także powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

5.5. Transakcję należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru.

5.6. Opis Transakcji może zawierać jedynie informacje dotyczące przedmiotu danej Transakcji. Szczegółowe reguły określające tworzenie opisu Transakcji, w tym tworzenia opisu Towaru, zamieszczania zdjęć oraz stosowania opcji dodatkowych, określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.7. Sprzedający jest związany treścią, którą podał w opisie Transakcji, z tym zastrzeżeniem że może do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji dokonać zmian treści zawartej w opisie Transakcji. W przypadku Transakcji z opcją Kup Teraz warunki zawarte w jej opisie nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Transakcji przez Sprzedającego, które stanowią zmianę właściwości Towaru.

5.8. Sprzedający jest zobowiązany do określenia sposobu zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez wybór możliwości zapłaty przelewem na rachunek bankowy lub płatności przy odbiorze Towaru.

Art. 6. Przebieg transakcji

6.1. W celu wzięcia udziału w Transakcji Użytkownik składa ofertę kupna w licytacji (dot. transakcji licytacyjnych) lub dokonuje wyboru opcji Kup Teraz (dot. transakcji z opcją „Kup Teraz”). W celu wykonania jednej z powyższych transakcji Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz na stronie Transakcji, a następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

6.2. Złożenie oferty kupna w licytacji przez Licytanta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przekazanie Sprzedającemu następujących informacji znajdujących się na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

6.3. W toku Transakcji Użytkownicy za pośrednictwem SellBrick mają możliwość zadawania Sprzedającemu pytań dotyczących jego oferty. Zapytanie jest automatycznie wysyłane na adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.

6.4. Przystępując do Transakcji licytacyjnej jednoprzedmiotowej, Licytant zobowiązany jest do określenia ceny maksymalnej, jaką jest gotowy zapłacić za Towar stanowiący przedmiot Transakcji. System automatycznie ustala jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytantów o kwotę postąpienia. Następnie, w odpowiedzi na każdą kolejną ofertę innego Licytanta, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Licytanta o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej. Wysokość kwoty postąpienia zależy każdorazowo od wysokości najwyższej oferowanej w danej chwili ceny, zgodnie z poniższą tabelą:

Najwyższa oferowana cena w danej chwili Kwota postąpienia
0,50 - 99,99 zł 0,10 zł
100,00 - 299,99 zł 0,50 zł
300,00 - 499,99 zł 1,00 zł
500,00 - 999,99 zł 5,00 zł
1.000,00 - 1.999,99 zł 10,00 zł
powyżej 2.000,00 zł 25,00 zł

Jeżeli wskutek powiększenia o kwotę postąpienia doszłoby do przekroczenia ceny minimalnej określonej przez Sprzedającego – system automatycznie wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie minimalnej.

6.5. W toku Transakcji licytacyjnych jednoprzedmiotowych Licytant może zmień wysokość zaoferowanej ceny maksymalnej, z tym zastrzeżeniem że nie może to być kwota niższa niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.

6.6. Transakcję licytacyjną jednoprzedmiotową wygrywa ten Licytant, który zaoferował najwyższą cenę. W sytuacji gdy kilku Licytantów złożyło oferty z tożsamą najwyższą ceną decyduje pierwszeństwo przystąpienia do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

6.7. W Transakcjach licytacyjnych wieloprzedmiotowych Licytant składa ofertę poprzez wskazanie ceny, którą jest gotów zapłacić za jedną sztukę Towaru i jednocześnie wskazanie, ile sztuk Towaru jest gotowy za taką cenę kupić. W trakcie licytacji może on przebijać oferty innych Licytantów poprzez składanie kolejnych ofert, w których Licytant ten:

 • podaje wyższą cenę, pozostając przy ustalonej wcześniej liczbie sztuk Towaru albo,
 • podaje wyższą cenę i jednocześnie określa wyższą liczbę sztuk Towaru albo,
 • podaje wyższą cenę i jednocześnie określa niższą liczbę sztuk Towaru pod warunkiem, że iloczyn tak ustalonej ceny i liczby sztuk jest wyższy niż iloczyn ceny i liczby sztuk według poprzedniej oferty.
Od momentu, w którym złożone oferty obejmą łącznie wszystkie sztuki wystawionego Towaru, zarówno nowe oferty, jak i kolejne oferty dotychczasowych Licytantów muszą być wyższe o kwotę postąpienia w wysokości wskazanej w tabeli w art. 6.4.

6.8. Wynik Transakcji licytacyjnej wieloprzedmiotowej ustalany jest dwuetapowo. W pierwszej kolejności ustala się listę kolejno wszystkich Licytantów, poczynając od oferującego najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów zaoferowało taką samą cenę – pierwszy na liście jest ten Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji. Następnie przydziela się pulę wystawionych sztuk Towaru kolejnym Licytantom, poczynając od pierwszego na liście. Zwycięzcami Transakcji licytacyjnej są ci Licytanci, którym przydzielone zostały Towary. Jeżeli ostatniemu zwycięzcy z listy, ze względu na wyczerpanie puli wystawionych Towarów, możliwe jest przydzielenie mniejszej liczby sztuk Towaru niż wskazana w jego ofercie, zwycięzca ten może zrezygnować z zakupu. Cena nabycia jednej sztuki Towaru jest taka sama dla wszystkich zwycięzców i jest równa cenie wskazanej w ofercie ostatniego zwycięzcy z listy. Jeżeli Transakcja została zakończona, a złożone oferty Licytantów nie wyczerpały liczby Towarów dostępnych w ramach Transakcji, wówczas wszyscy zwycięzcy nabywają Towar za kwotę równą cenie wywoławczej.

6.9. Oferty złożone w toku licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego i Licytantów) do chwili zakończenia Transakcji bądź do odrzucenia ich przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Transakcji w następujących przypadkach:

 • na prośbę Licytanta albo,
 • z powodu braku kontaktu z Licytantem (np. z powodu niepoprawnych danych) lub,
 • z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych Licytantowi lub,
 • z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Sprzedającego,
 • w związku z zakończeniem Transakcji bez ustalania jej wyniku w trybie określonym w art. 6.12.

6.10. Przy ustalaniu rezultatu Transakcji nie jest brana pod uwagę oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostało zawieszone przed zamknięciem Transakcji. Wzmianka o zawieszeniu Konta Licytanta podlega umieszczeniu na stronie danej Transakcji.

6.11. Wraz z upływem czasu na który Transakcja została przewidziana ulega ona zakończeniu, z tym zastrzeżeniem że wcześniejszemu zakończeniu podlegają:

 • Transakcje jednoprzedmiotowe z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupującego z tej opcji,
 • Transakcje wieloprzedmiotowe wyłącznie z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupujących (Kupującego) z tej opcji, w wyniku czego sprzedane zostały wszystkie wystawione sztuki Towaru,
 • Transakcje zakończone na mocy decyzji Sprzedającego podjętej w trybie określonym w art. 6.12.
 • Transakcje wyłącznie z opcją Kup Teraz na podstawie decyzji Właściciela Serwisu w trybie określonym w art. 8.3.

6.12. Sprzedający ma prawo w każdym czasie podjąć decyzję o zamknięciu Transakcji. Zwycięzców Transakcji ustala się zgodnie ze stanem na chwilę zakończenia Transakcji. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, wówczas Sprzedający może zakończyć Transakcje bez podania zwycięzcy, jednakże uprzednio Sprzedawca jest zobligowany do odrzucenia wszystkich ofert złożonych przez Licytantów.

6.13. Kupujący może zostać obciążony przez Sprzedającego ceną oraz fakultatywnie kosztami dostawy w rzeczywistej wartości.

Art. 7. Zawarcie umowy

7.1. Jeśli w momencie zakończenia Transakcji licytacyjnej zostaje ustalony zwycięzca bądź zwycięzcy w trybie ustalonym w niniejszym Regulaminie, następuje udzielenie przybicia poprzez zamieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach stron transakcji (Kupującego i Sprzedającego) informacji o jej zakończeniu wraz ze wskazaniem zwycięzcy. Informacja o zakończeniu Transakcji jest wysyłana na adresy e-mail Kupującego oraz Sprzedającego oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Zakończenie Transakcji ani przybicie nie następują, gdy informacje, o których mowa w zdaniach poprzednich wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego.

7.2. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy między Sprzedającym a Kupującym będącym zwycięzcą licytacji. W przypadku skorzystania przez Kupującego z opcji Kup Teraz do zawarcia umowy między Sprzedającym a Kupującym dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Kupującego z opcji Kup Teraz. Sprzedający otrzymuje automatyczną informację o skorzystaniu przez Kupującego z opcji Kup Teraz. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7.3. Niezwłocznie po zawarciu umowy zgodnie z art. 7.2, SellBrick przekazuje Kupującemu i Sprzedającymi następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

7.4. Sprzedający mają prawo poszerzyć zakres informacji określonych w art. 7.3 stanowiących wiadomość dla Kupującego. Wiadomość dla Kupującego nie może:

 • naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu,
 • zawierać treści sprzecznych z opisem  Transakcji,
 • negatywnie wpływać na dobre imię SellBrick bądź innego Użytkownika.
Właściciel Serwisu ma prawo usunąć wiadomość dla Kupującego, jeżeli jej treść narusza w/w zasady.

7.5. W terminie 7 dni od zawarcia umowy zgodnie z art. 7.2 Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt

7.6. Sprzedający w ramach Kont Firma mają obowiązek przestrzegać praw konsumenta.

7.7. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji.

Art. 8. Rola serwisu SellBrick

8.1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu SellBrick ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Właściciel Serwisu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach  Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.

8.2. Właściciel Serwisu nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach  Transakcji, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia Transakcji, o czym informuje Sprzedającego oraz Licytantów.

8.3. Właściciel Serwisu może usunąć Transakcję lub zakończyć przed czasem Transakcję wyłącznie z opcją Kup Teraz w przypadku, gdy czynności związane z  Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię SellBrick. Wskutek usunięcia  Transakcji informacje dotyczące tej  Transakcji (w szczególności treść zawarta na stronie  Transakcji) przestają być dostępne w SellBrick, dalsze czynności w ramach tej  Transakcji są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów nie wywołują skutku. Jeżeli w trakcie  Transakcji wieloprzedmiotowej wyłącznie z opcją Kup Teraz część sztuk wystawionego Towaru została sprzedana przed usunięciem  Transakcji, od momentu usunięcia  Transakcji nie jest możliwe wystawienie do niej komentarza lub odpowiedzi na komentarz. Usunięte Transakcje nie mogą zostać przywrócone. Wskutek zakończenia Transakcji przed czasem oferty złożone do czasu zakończenia Transakcji zachowują ważność a wystawianie komentarzy do Transakcji jest możliwe.

8.4. Jeżeli działania Użytkownika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania SellBrick, bądź w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom, a także w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach SellBrick wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.2., Właściciel Serwisu ma prawo:

 • udzielenia Użytkownikowi ostrzeżenia, które jest kierowane na adres e-mail przyporządkowany do danego Konta,
 • ograniczenia na czas określony lub nieokreślony funkcji dostępnych w ramach Konta Użytkownika dotyczących dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach SellBrick,
 • uzależnienia korzystanie z SellBrick od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami,
 • zawieszenia na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika na skutek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu (w szczególności w sytuacji uporczywego naruszania zasad opisanych w Załącznikach nr 1 i 2 do Regulaminu).
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Właściciela Serwisu lub innych Użytkowników.

8.5. W skutek zawieszenia Konta  dostęp Użytkownika do Konta jest ograniczony. Użytkownik ma możliwość jedynie wglądu do Konta, a także dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Właściciela Serwisu i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone nie może korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Właściciela Serwisu w zakresie SellBrick. Zawieszenie Konta skutkuje usunięciem wszystkich Transakcji Użytkownika. Wynik  Transakcji, w których Użytkownik uczestniczył w chwili zawieszenia Konta jako Licytant, ustala się zgodnie z art. 6.10.

8.6. Użytkownik Serwisu, którego Konto zostało zawieszone, nie może zarejestrować ponownie Konta w Serwisie jak również nie może korzystać z innego Konta, chyba że uzyska zgodę Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu ma prawo odmowy kolejnej rejestracji Użytkownika i korzystania przez niego z Konta w przypadku gdy jakiekolwiek Konto, którym posługiwał się Użytkownik było już zawieszone.

Art. 9. Opłaty i prowizje

9.1. Usługi świadczone przez właściciela serwisu w ramach SellBrick są nieodpłatne z wyjątkiem:

 • promowania ofert w serwisie,
 • wykupienie abonamentu obejmującego indywidualną subdomenę w serwisie SellBrick, oraz pakiety promowania aukcji w serwisie
Wszystkimi opłatami obciążany jest Sprzedający. Wysokość opłat za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa Załącznik nr 2 do Regulaminu. Wszystkie opłaty należy uiszczać z góry.

9.2. Użytkownicy Kont Firma każdorazowo otrzymują faktury po wypełnieniu odpowiedniego formularza podczas Rejestracji. Użytkownicy Kont Zwykłych mają możliwość otrzymania faktury po wystąpieniu z odpowiednim żądaniem. Zasady wystawiania faktur i ich przesyłania reguluje Załącznik nr 2 do Regulaminu.

9.3. Faktury zawierają dane podane przez Użytkownika na jego koncie.

9.4. Opłaty za usługi świadczone przez właściciela serwisu w ramach SellBrick uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy DotPay S.A. wskazany na jego Koncie.

9.5. Właściciel Serwisu ma prawo zmiany w cenniku opłat. Zmiany będą następować zgodnie z zasadami zmiany w Regulaminie.

9.6. Właściciel Serwisu ma prawo okresowego obniżenia opłat w ramach promocji ograniczonych czasowo, na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

Art. 10. Inne obowiązki użytkowników

10.1. Użytkownik powinien podejmować działania w ramach Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

10.2. Użytkownik powinien we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach SellBrick umowach

10.3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz  inne informacje, dostępne na stronach internetowych SellBrick stanowią przedmiot praw wyłącznych Właściciela Serwisu lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

10.4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach SellBrick materiałów wymaga każdorazowo zgody Właściciela Serwisu i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Właściciela Serwisu oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w SellBrick w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń SellBrick, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

Art. 11. System komentarzy

11.1. W celu wystawienia opinii o przebiegu Transakcji i realizacji umowy Użytkownicy mają możliwość wystawiania komentarzy w formie opisowej i graficznej. Strony Transakcji każdorazowo po sfinalizowaniu transakcji powinna wystawić komentarz. Komentarz powinien w sposób prawdziwy i rzetelny odzwierciedlać przebieg transakcji po zakończeniu Aukcji. Za daną transakcje strony mogą sobie wystawić wzajemnie po jednym komentarzu. Wystawienie komentarza nie jest możliwe w sytuacji, gdy Kupujący dokonał zakupu na zasadach opisanych w Art 2.14.

11.2. Komentarz są jawne - widoczne dla wszystkich odwiedzających SellBrick. Komentarz unieważnione w trybie art. 11.7 widoczne są jako przekreślone.

11.3. Komentarz zawsze przyporządkowany jest do danego Konta i zarazem konkretnej Transakcji oraz wynikającej z niej umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze.

11.4. W formie opisowej można wystawić komentarz: pozytywny, negatywny oraz neutralny. W formie graficznej można wystawić Kupującemu komentarz zawierający ocenę poprawności transakcji w skali od 1 do 5 za:

 • zgodność przedmiotu z opisem,
 • kontakt ze Sprzedającym,
 • czas realizacji zamówienia,
 • koszt wysyłki.

11.5. Komentarze powinny być zredagowane w sposób czytelny. Bezwzględnie nie mogą zawierać:

 • wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
 • danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; za wyjątkiem loginów Kupującego oraz Sprzedającego biorących udział w danej Transakcji,
 • treści o charakterze reklamowym.

11.6. Serwis SellBrick nie ma wpływu w treści komentarzy, z tym zastrzeżeniem że nakaz usunięcia lub edycji komentarza wynika z orzeczenia sądu. Właściciel Serwisu może, uznaniowo, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy:

 • komentarz narusza zasady określone w art. 11.5.,
 • komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Transakcji, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
 • treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu komentarza (pozytywny, negatywny, neutralny),
 • komentarz został wystawiony przez Użytkownika, który uczestniczył w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia komentarza.

11.7. Niedozwolone są działania mające na celu sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności poprzez podwyższanie lub zaniżanie liczby punktów za pozytywne komentarze.

Usługi związane z transakcjami

Art. 12. Strona "O mnie"

12.1 Strona „O mnie” jest jawna, przyporządkowana do konkretnego Konta i służy umieszczeniu przez Użytkownika w SellBrick informacji o sobie, a także swojej działalności (np. dane kontaktowe).

12.2. Właściciel Serwisu może usunąć stronę "O mnie", jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, negatywnie wpływa na dobre imię SellBrick bądź innego Użytkownika lub w inny sposób szkodzi SellBrick.

Postanowienia końcowe

Art. 13. Prywatność i poufność

13.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Właściciel Serwisu zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

13.2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

13.3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Właściciela Serwisu w związku z korzystaniem z SellBrick, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Właściciela Serwisu informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Transakcji.

Art. 14. Zmiany regulaminu

14.1. Właściciel Serwisu może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach SellBrick. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w SellBrick zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

14.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w SellBrick licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Transakcji zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w serwisie. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Właścicielem Serwisu ze skutkiem określonym w art. 15.1.

Art. 15. Rozwiązanie umowy

15.1. Świadczenie usług w ramach Serwisu SellBrick ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz postanowień zawartych w art.15.2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 15.4., umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych z zastrzeżeniem, że:

 • Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Transakcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia,
 • Użytkownik posiada wgląd do Konta oraz dostęp wyłącznie do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Właściciela Serwisu i sfinalizować umowy zawarte w wyniku Transakcji.

15.2. Właściciel Serwisu ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wymienionymi w art. 15.1.

15.3. Jeżeli umowa została rozwiązana w trybie określonym w art. 15.2, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w SellBrick bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu..

15.4. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy dotyczącej jego Konta staje się skuteczne po upływie 30 dni od zakończenia ostatniej Transakcji, w której Użytkownik uczestniczył korzystając z danego Konta.

Art. 16. Kontakt i postępowanie reklamacyjne

16.1. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Serwisem SellBrick w sprawach usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej, kierując korespondencję na adres: W Dobrym Stylu, ul. Spacerowa 8, 11-036 Gietrzwałd,
b. poprzez skorzystanie z odnośnika kontakt, który jest dostępny na stronie głównej Serwisu SellBrick, po wybraniu tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.

16.2. eżeli Właściciel Serwisu nie realizuje usług określonych w Regulaminie lub realizuje je w sposób niezgodny z treścią niniejszego Regulaminu, Użytkownik może skorzystać z uprawnienia do złożenia reklamacji.

16.3. Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej na adres wskazany w punkcie 16.1 a powyżej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

16.4. W przypadku podania przez Użytkownika niepełnych danych lub informacji, przed przystąpieniem do rozpatrzenia reklamacji Właściciel Serwisu zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie.

16.5. Reklamacja jest rozpoznawana przez Właściciela Serwisu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, z tym zastrzeżeniem że Właściciel Serwisu może odmówić rozpatrzenia reklamacji jeżeli została złożona po upływie 90 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

16.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

Art. 17. Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, której przedmiotem są usługi świadczone przez Właściciela Serwisu w ramach SellBrick na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciela Serwisu w ramach SellBrick będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Olsztynie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Art. 18. Załączniki do regulaminu

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią poniższe załączniki: